Hrací a provozní řád

 1. Vstup na dvorce mají pouze členové klubu po zaplacení členských příspěvků, majitelé permanentek, předplatitelé pevných hracích hodin a v případě volných kurtů ostatní po předem zaplaceném pronájmu u správce dvorců.
 2. Rezervaci dvorce je možno provést osobně nebo telefonicky na týden dopředu.
 3. Hrací doba je určena rezervací, v případě neobsazených kurtů je možné hrací dobu prodloužit. Ukončení hry je stanoveno 5 minut před koncem rezervace, tak aby bylo možné kurt uvést do původního stavu.
 4. Při neobsazení dvorce do 5 minut po začátku času hraní, rezervace zaniká.
 5. Hráči jsou povinni oznámit správci dvorců nástup na dvorec a po hře provést jeho úpravu, včetně výběhů.
 6. Všichni hráči mají nárok na bezplatné využití zázemí areálu (šaten, klubovny apod.).
 7. V případě nevyčerpání permanentních vstupů v dané tenisové sezoně tyto propadají, nepřevádí se do dalšího roku.
 8. Je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů na dvorcích. Kouření je povoleno jen ve vymezeném prostoru.
 9. V případě poškození nebo znehodnocení zařízení areálu hráči jejich vlastním zaviněním, jsou tito povinni uvést poškozenou věc do původního stavu, nebo uhradit správci stanovenou částku.
 10. Hráči musí ke hře používat pouze obuv, která je určená pro tenis (jemný vzorek podrážky).
 11. Tenisový oddíl neručí za případné ztráty nebo zcizení cenných předmětů, peněz a nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
 12. Provozní doba areálu je od 9 – 21 hodin (v závislosti na období a klimatických podmínkách).
 13. Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento hrací a provozní řád a dbát pokynů správce.
 14. Jakékoliv reklamace nebo připomínky je možno vznášet přímo správci nebo členům výboru oddílu tenisu.

Hrací a provozní řád zpracoval Výkonný výbor TJ Start Liberec z.s. a je platný pro stávající sezónu.